Regulamin


Regulamin IV Kociewskiego Rajdu Enduro 06.09.2014
dla Motocykli i ATV.

BIURO RAJDU:
Miejsce startu i meta rajdu: Ośrodek Wypoczynkowy „Deczno”, 86-100 Sulnówko, Gmina Świecie, Województw Kujawsko-Pomorskie
Otwarte w dniu rajdu: od godziny 06.30 do 18.00

ORGANIZATOR:
Organizatorem IV Kociewskiego Rajdu Enduro jest Komitet Organizacyjny
w składzie:
– Ireneusz Landowski
– Wojciech Stożek
– Artur Chlewiński
– Piotr Kufel

INFORMACJE:
Informacji dotyczących rajdu udzielają:
Ireneusz Landowski pod numerem: 732-760-056
Wojciech Stożek pod numerem: 732-760-044
e-mail: enduro.swiecie@gmail.com

ZAPISY:
Zapisy osób chętnych do wzięcia udziału w rajdzie odbywać się będą drogą mailową. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o wpisaniu na listę startową decydować będzie data dokonania wpłaty „wpisowego” na wskazany przez Organizatorów rachunek bankowy, jednak nie później niż do 10 sierpnia 2014 roku. Ponadto ze strony internetowej rajdu do pobrania będzie karta zgłoszeniowa, którą po wypisaniu należy odesłać na adres e-mail: rajd@offroad-swiecie.pl

WPISOWE:
Dla każdego motocykla i ATV wpisowe wynosi 150 zł. Płatne przelewem na konto wskazane przez Organizatorów.
Na przelewie niezbędny jest zapis:
Nazwa Odbiorcy: Stowarzyszenie Obywatelska Inicjatywa Offroadowa,
ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie
Tytuł wpłaty: IV Kociewski Rajd Enduro – 06.09.2014
Dane wpłacającego (np. JAN KOWALSKI, nr. rej. pojazdu np. CSW 0001)
Wpłaty dokonane po wyznaczonym terminie podlegają zwrotowi wpłacającemu.

W cenie wpisowego zagwarantowano:
– kamizelkę z numerem startowym
– okolicznościowy gadżet
– identyfikator
– smycz
– talon obiadowy (zupa z wkładką + napój)
– dobrą zabawę

NAGRODY I KLASYFIKACJA:
Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w dwóch klasach: MOTOR i ATV.
Nagrodami będą puchary i nagrody rzeczowe w każdej klasie do trzeciego miejsca.
Dodatkowym pucharem i dyplomem uhonorowane będą pierwsze kobiety, które dotrą do mety w oby dwóch klasach.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE REGULAMINU:
1. Rajd jest towarzyskim spotkaniem amatorów lubiących rywalizację offroadową,
2. Rajd odbywa się w duchu FAIR PLAY,
3. Zasadniczym celem jest upowszechnienie bezpiecznego sportu motorowego,
4. Doskonalenie techniki jazdy motocyklem i atv,
5. Aktywne spędzanie wolnego czasu,
6. Lista startowa ograniczona jest do 300 pojazdów,
7. W rajdzie może wziąć udział tylko osoba pełnoletnia, która posiada prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdem, na którym startuje tj. motocykl lub atv.
8. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do posiadania dowodu rejestracyjnego pojazdu, na którym startuje z ważnym przeglądem technicznym i aktualnym ubezpieczeniem OC.
9. Pojazdy bez ważnego przeglądu technicznego i ubezpieczenia OC,
– NIE BĘDĄ – wpuszczane na trasę rajdu.

10. Zawodnicy wyjeżdżający na trasę rajdu otrzymają instrukcję (na starcie przy odprawie zawodnika) wg, której ma przejechać rajd zaliczając PKP (punkty kontroli przejazdu) jak i OS (odcinki specjalne).
11. Trasa rajdu będzie oznakowana przez organizatora w formie znaków graficznych wskazanych poniżej.

12. Uczestnik podczas pokonywania OS i PKP zobowiązany jest do bezwzględnego zatrzymania się w celu identyfikacji i naniesienia znacznika na karcie przejazdu przez obsługę techniczną.
13. Na trasie rajdu przewidziano jeden punk tankowania pojazdów w związku z powyższym zawodnicy muszą we własnym zakresie zabezpieczyć dla swoich pojazdów dodatkowe ilości paliwa w kanistrach spełniających normy bezpieczeństwa. Kanistry należy dokładnie oznakować w sposób niezmywalny imieniem i nazwiskiem zawodnika oraz numerem startowym.
14. Trasa liczy ok. 100 km i jest w 95 % offroadowa, reszta to dojazd po drogach asfaltowych w związku z powyższym na trasie wyznaczono jeden punkt tankowania pojazdów. Osoby zainteresowane tankowaniem prosimy o dostarczenie do organizatorów kanistrów z naklejonym swoim numerem startowym i nazwiskiem. Po zakończeniu imprezy kanistry będą do odbioru w bazie rajdu.

15. Na podstawie czasu przejazdu trasy rajdu oraz punktów za zaliczenia wszystkich PKP i OS będą wyłonieni zwycięscy.
16. Uczestników rajdu obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania się do przepisów ruchu drogowego z uwagi, iż trasa rajdu przebiegać będzie po drogach publicznych.
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z rajdu osób pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
18. Organizatorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u uczestników rajdu jak i spowodowane przez nich szkody u osób trzecich.
19. Zawodnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i ponoszą wyłączną odpowiedzialność karną i cywilną za szkody spowodowane przez siebie
i prowadzony pojazd.
20. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu oraz poleceń organizatorów.
21. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się uczestnictwa w rajdzie osobom niepełnoletnim i nieposiadającym uprawnień do kierowania pojazdem zgłoszonym do startu.
22. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się startującym zawodnikom przewożenia innych osób – pasażerów na pojazdach startujących w rajdzie.

23. Zabrania się nie sportowego zachowania pod rygorem wykluczenia z rajdu.
24. Zabroniona jest jazda poza wytyczona trasą rajdu pod rygorem dyskwalifikacji
25. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych, ukrytych PKP na trasie rajdu.
26. Obca pomoc dozwolona jest na trasie tylko w szczególnych przypadkach takich jak: ugrzęźnięcie, rozruch silnika, powrót na drogę po wypadnięciu z trasy
i musi być przerwana natychmiast po upływie powodu jej stosowania.

Harmonogram ramowy rajdu:
1. 06.00 – 06.30 Spotkanie organizacyjne obsługi technicznej rajdu
2. 06.30 – 18.00 Otwarcie Biura Rajdu – parking O.W. „Deczno”
3. 07.00 – 09.00 Rejestracja i odprawa uczestników rajdu
4. 09.00 – 09.30 Start kat. Quad: wyjazd uczestników na trasę rajdu
5. 09.30 – 10.00 Start kat. Motocykl: wyjazd uczestnika na trasę rajdu
6. 12.00 – 15.00 Meta: powrót uczestników z trasy rajdu
7. 16.00 – 17.00 Podliczanie wyników
8. 17.30 – 18.00 Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
9. 18.00 Zakończenie rajdu
UWAGA !
Zawodnicy, którzy wystartują i nie zdążą zameldować się na mecie do godziny 15.00 w dniu rajdu nie będą klasyfikowani w tabeli wyników.

Organizatorzy rajdu nie zapewniają noclegów. W tym celu należy skontaktować się
z przedstawicielem Ośrodka Wypoczynkowego „Deczno”, 86-100 Sulnówko. http://deczno.com/

INFORMACJE DODATKOWE:
Organizatorzy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny.
Przed i po zakończeniu rajdu wszystkie Motocykle i ATV zaparkowane będą na parkingu przy O.W. „Deczno”.
Zaplecze higieniczno-sanitarne organizatorzy zapewnia na terenie O.W. „Deczno”.
Organizatorzy oraz osoby odpowiedzialne za wsparcie techniczne ubrane będą
w pomarańczowe kamizelki odblaskowe z odpowiednim opisem na plecach.
Każda z osób z obsługi rajdu będzie miał przy sobie telefon potrzebny do wezwania służb ratowniczych, medycznych lub pożarniczych.
Imprezę wspomagać będą osoby z odpowiednim przeszkoleniem medycznym.
Każdy z uczestników rajdu jest zobowiązany do założenia na czas trwania przejazdu kamizelki odblaskowej z numerem startowym na plecach w celu szybkiej
i bezproblemowej identyfikacji.
Organizatorzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa rajdu komunikować się będą między sobą przez radiotelefony lub telefony komórkowe.
Organizatorzy rajdu będą wyposażeni w środki techniczne takie jak:
– znaki ostrzegawcze i informacyjne,
– taśmy ostrzegawcze do wytyczenia trasy i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych,
– telefony komórkowe,

Bezwzględnie zakazane jest wjeżdżanie pojazdem na teren Ośrodka Wypoczynkowego „Deczno”
Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, co zostanie potwierdzone podpisem przy odbiorze zestawu startowego w dniu rajdu.
W przypadku załamania pogody rajd BEZWZGLĘDNIE się odbędzie.

Organizatorzy:
Ireneusz Landowski
Wojciech Stożek
Artur Chlewiński
Piotr Kufel