Regulamin MTB

REGULAMINI KOCIEWSKIEGO RAJDU MTB
I.   NAZWA IMPREZY.
I KOCIEWSKI RAJD MTB

II.    ORGANIZATOR.
Stowarzyszenie  „Obywatelska Inicjatywa Offroadowa” w składzie:

– Jacek Jagielski

– Jacek Marchlewski

– Julian Stocki

 

III. INFORMACJE:

 – Jacek Jagielski pod numerem  732 760 027

– Jacek Marchlewski pod numerem 732 760 047

– Julian Stocki pod numerem 732 760 058

 

IV. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja kolarstwa MTB w regionie.
 2. Promocja Miasta Świecie i Powiatu Świeckiego.
 3. Promowanie szlaków turystyki rowerowej Nadleśnictwa Dąbrowa.
 4. Umożliwienie współzawodnictwa uczestników, poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.
 5. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

V.    WSPÓŁPRACA .

 1. Urząd Miasta Świecie.
 2. Starostwo Powiatowe w Świeciu.
 3. Nadleśnictwo Dąbrowa.

 

VI.    DYSTANS i TRASA RAJDU.

 1. Trasa rajdu EXTREME OFFROAD MTB dystans 40km – tereny leśne Nadleśnictwa Dąbrowa.
 2. Trasa rajdu FAMILY OFFROAD MTB dystans 20km – tereny leśne Nadleśnictwa Dąbrowa.
 3. Trasa będzie oznakowana na 2 dni przed zawodami.

 

VII.    TERMIN I MIEJSCE .

 1. 27czerwiec  2015r. Świecie (Sulnówko) –  Ośrodek Wypoczynkowy DECZNO (OW Deczno)–biuro i baza zawodów.
 2. Biuro zawodów czynne 27  czerwiec od godz. 8:00 – OW DECZNO – baza zawodów.
 3. Start godz.11:00 (dystans EXTREME OFFROAD MTB), godz.11:15 ( dystans FAMILY OFFROAD MTB)  –  OW

DECZNO.

 1. Meta OW DECZNO.

 
VIII.    WARUNKI UCZESTNICTWA .
Uczestnikiem I Kociewskiego Rajdu MTB  może być osoba, która spełni następujące warunki:
1. Dokona  rejestracji   na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów:

UWAGA.

W przypadku rejestracji w dniu zawodów  organizator nie gwarantuje medalu pamiątkowego. Bez podpisanej karty zgłoszenia uczestnik nie ma prawa wziąć udziału w zawodach.

 1. Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Oryginał dowodu opłaty startowej
  należy zachować do wglądu w biurze zawodów podczas rejestracji.
 2. Prawo do startu w rajdzie na dystansie EXTREME OFFROAD MTB mają osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w rajdzie tylko za  pisemną  zgodą rodziców lub  opiekunów prawnych.Osoby nieletnie w wieku 16-17 lat   muszą dostarczyć  osobiście do organizatora pozwolenie rodziców/opiekunów na start do biura zawodów.
 3. Prawo do startu w zawodach na dystansie FAMILYOFFROAD MTB mają osoby, które ukończyły 10 lat. Osoby w wieku 10-15lat biorą udział w rajdzie tylko pod stałą opieką osobą dorosłej. Osoby w wieku 16-17 muszą dostarczyć  osobiście do organizatora pozwolenie rodziców/opiekunów na start do biura zawodów
  1. Druk pozwolenia można pobrać na stronie organizatora.
  2. Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach sportowych MTB.
  3. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie  ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
   Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora http://www.offroad-swiecie.home.pl/oraz w biurze zawodów.

Uczestnik podpisuje się czytelnie na Karcie Zgłoszenia pod następującą klauzulą:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją I KOCIEWSKIEGO RAJDU MTBnie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie poczynione przez siebie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat ( 16 i 17 lat)  wymagana jest pisemna  zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. W przypadku startu młodzieży w wieku 10-15 lat  wymagana jest opieka rodzica lub opiekuna prawnego.

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu rajdu   oraz  wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
IX.    ZASADY ROZGRYWANIA I KOCIEWSKIEGO RAJDU MTB.

 1. Rajd  odbędzie się bez  względu na warunki atmosferyczne.
 2. Start do rajdu odbędzie się ze startu wspólnego –  o godz. 11:00 (EXTREME OFFROAD MTB) , godz.11:15 (FAMILY

OFFROAD MTB)  –  OW DECZNO.

 1. Na trasie rajdu  będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego skutkuje nie sklasyfikowaniem

zawodnika.

 1. Na trasie rajdu EXTREME OFFROAD MTB będą znajdowały się dwie strefy bufetowe.
 2. Na trasie rajdu FAMILY OFFROAD MTB będzie znajdowała się jedna strefa bufetowa.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące oznakowania trasy,  bufetów i zabezpieczenia podane będą w komunikacie

startowym przed zawodami.

 1. Obowiązuje limit czasowy tj. 4h (EXTREME OFFROAD MTB) i 3h (FAMILY OFFROAD MTB). Zawodnik, który nie

dojedzie do mety w określonym limicie czasowym  nie zostanie sklasyfikowany.
X.    ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE ZAWODÓW MTB.

 1. W czasie trwania rajdu wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
 2. Uczestnicy powinni zachować szczególną uwagę, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie
  lub zbliżają się do skrzyżowania.
 3. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, podjazdów i innych przeszkód.
 4. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 5. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności trasy.
 6. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
 7. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy  i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 8. Trasa rajdu będzie oznakowana przez organizatora w formie znaków graficznych wskazanych poniżej:

XI.    RUCH DROGOWY.

 1. Rajd  będzie  się odbywać po drogach leśnych i asfaltowych przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 2. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.
 3. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg

leśnych czy pojedynczych zabudowań.

 1. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie

przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie rajdu.

 

XII. OPŁATA STARTOWA .

Opłata startowa wynosi:

 • 10 zł –FAMILYOFFROAD MTB.
 • 30zł – EXTREMEOFFROAD MTB.

UWAGA.

W przypadku rejestracji po terminie 31.05.2015 opłata startowa wynosi: 40 zł – EXTREMEOFFROAD MTB , na dystansie FAMILY OFFROAD MTB pozostaje bez zmian.

 1. Opłata startowa MTB  może być dokonana w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego
  na konto organizatora :
  92 8168 0007 0005 2807 2000 0001Stowarzyszenie „Obywatelska Inicjatywa Offroadowa”.
  Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty I KOCIEWSKI RAJD MTB oraz  imię i nazwisko uczestnika.

W dniu zawodów opłata startowa przyjmowana jest w biurze zawodów.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Przyjęci będą Ci uczestnicy których przelewy są zaksięgowane na koncie Organizatora do dnia 14czerwca 2015r.
 2. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów podczas rejestracji.
 3. Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w biurze zawodów otrzymuje dowód wpłaty, który należy zachować.
 4. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły rajdu.
 5. Organizator dopuszcza zwrot opłaty w pełnej wysokości minimum 14 dni przed zawodami w przypadku rezygnacji z udziału. Po tym terminie opłata startowa nie podlega zwrotowi.

XIII.  ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW.

 1. Opłata startowa  dotyczy uczestników zawodów I KOCIEWSKI RAJD MTB(na każdym dystansie ) .
 2. Wszyscy uczestnicy I KOCIEWSKIEGO RAJDU MTB otrzymują (dotyczy obydwu dystansów) :
 • numer startowy,
 • prawo udziału w maratonie MTB  oznakowaną trasą,
 • prawo do korzystania z bufetów na trasie,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • ubezpieczenie NW,
 • posiłek regeneracyjny po maratonie,
 • medal pamiątkowy otrzymuje każdy uczestnik  który ukończy maraton (dotyczy obydwu dystansów),
 • nieodpłatny dostęp do serwisu fotograficznego.

XIV.  PROGRAM.

 1. I KOCIEWSKI RAJD MTB to  impreza sportowa rozgrywana na terenach leśnych Nadleśnictwa Dąbrowa.
 2. Dzień przed zawodami – Piątek ,  26 czerwca  2015r., od godziny 16.00 nastąpi udostępnienie oznakowanej  

          trasy maratonu.

 1. W dniu zawodów – Sobota,  27 czerwca 2015r.
 • godzina  8.00  – 10.00 –  odbiór pakietów startowych oraz zapisy w biurze zawodów,
 • godzina 11.00 –  start EXTREME OFFROAD MTB,
 • godzina 11.15  – start FAMILY OFFROAD MTB,
 • godzina 16.00 –  dekoracja zwycięzców –OW Deczno,
 • godzina 16.30  – zakończenie imprezy.
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów.

 

XV. KATEGORIE UCZESTNIKÓW:

FAMILY OFFROAD MTB

Mężczyźni:

 • M1 – open

Kobiety:

 • K1 – open

 

EXTREME OFFROAD MTB

Mężczyźni:

 • M2 – open

Kobiety:

 • K2 open


XVI.    KLASYFIKACJA.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

Dodatkowo na dystansie FAMILY OFROAD MTB prowadzony będzie konkurs:

 1. NAJMŁODSZY ROWERZYSTA – zwycięzcą będzie najszybszy i zarazem najmłodszy rowerzysta.
 2. RODZINA RAJDU – najliczniejsza rodzina jadąca w rajdzie (mama , tata i dzieci) – w przypadku tej samej ilości dzieci decyduje wiek najmłodszego dziecka.

 

XVII.    PROTESTY .

 1. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników
  do 7 dni po rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Organizatora.
 2. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa rajdu.

XVIII.    OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 1. Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne jechać tylko po wytyczonej trasie.
 2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu.
 3. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie rajdu.
 4. W przypadku naruszania powyższych aspektów organizator może ukarać uczestnika karą dyskwalifikacji.


XIX.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją
  imprezy  nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie.
 2. Uczestnicy I KOCIEWSKIEGO RAJDU MTB startują na własną odpowiedzialność.
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie poczynione przez siebie szkody.
 4. Przez akceptację niniejszej regulaminu  uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego
  od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska podczas

pokonywania trasy zawodów.

 1. 6.     Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
 2. W czasie  całej imprezy  obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
 3. Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie  imprezy.
 5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 6. Udział w rajdzie  jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje  na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków

pogodowych zastanych na trasie.

 1. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów  prawa uczestnik odpowiada osobiście.
 2. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z zawodów
  zamieszczonych w mediach  oraz materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych.
 3. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami zawodów oraz rajdu, mogą być wykorzystane przez prasę,
  radio i telewizję.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 5. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.
 6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Organizator

Zarząd Obywatelskiej Inicjatywy Offroadowej