Regulamin V Kociewskiego Rajdu Enduro

REGULAMIN V KOCIEWSKIEGO RAJDU ENDURO dla MOTOCYKLI i ATV

I.   NAZWA IMPREZY.
V KOCIEWSKI RAJD ENDURO

II.    ORGANIZATOR.
Stowarzyszenie  „Obywatelska Inicjatywa Offroadowa” reprezentowane przez:
– Sławomir Ratkowski +48 733 060 072
– Edward Pieczka +48 733 060 073
– Marcin Kozaczek +48 733 060 074
– Julian Stocki +48 733 060 083
Informacje dotyczące rajdu można uzyskać pod ww. numerami telefonów lub poprzez e-mail: enduro@offroad-swiecie.pl

III.   CEL IMPREZY
1. Upowszechnienie bezpiecznego sportu motorowego,
2. Doskonalenie techniki jazdy motocyklem i atv,
3. Aktywne spędzanie wolnego czasu.

IV.    DYSTANS i TRASA RAJDU ENDURO.
Trasa rajdu przebiega na terenach gmin: Swiecie, Drzycim i obejmuje 2 pętle na dystansie ok. 40 km każda.

V.    TERMIN I MIEJSCE .
1. 12 wrzesień 2015r. Świecie (Sulnówko) –  Ośrodek Wypoczynkowy DECZNO (OW Deczno) – biuro i baza zawodów.
2. Biuro zawodów czynne 12  września od godz. 6:30 – 18:00 – OW DECZNO – baza zawodów.
3. Start godz.9:00 (MOTOCYKL), godz.9:30 ( ATV.) –  OW DECZNO.
4. Meta OW DECZNO.

VI.    WARUNKI UCZESTNICTWA .
Ilość uczestników ograniczona jest do 300 pojazdów. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o wpisaniu na listę startową decydować będzie data zaksięgowania wpłaty „opłaty startowej” na wskazany poniżej rachunek bankowy.
Uczestnikiem V Kociewskiego Rajdu ENDURO  może być osoba, która spełni następujące warunki:
1. Dokona rejestracji poprzez pobranie karty zgłoszenia ze strony internetowej http://www.offroad-swiecie.pl/ i prześle ją poprzez e-mail na adres – enduro@offroad-swiecie.pl (rejestracja możliwa do dnia 30.08.2015r.),
2. Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w biurze zawodów.
3. Jest osobą pełnoletnią i posiada prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdem, na którym startuje tj. motocykl lub atv.
4. Posiada dowód rejestracyjny pojazdu, na którym startuje z ważnym przeglądem technicznym i aktualnym ubezpieczeniem OC i NW.
5. Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach sportowych rangi ENDURO.
6. Zapoznała się i zaakceptowała niniejszy regulamin.
Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora http://www.offroad-swiecie.pl/ oraz w biurze zawodów.
UWAGA.
– Pojazdy bez ważnego przeglądu technicznego i ubezpieczenia OC i NW – NIE MOGĄ uczestniczyć w rajdzie.
– Warunkiem otrzymania „pakietu startowego” jest przedstawienie do wglądu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz jego ubezpieczenia.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wyrywkowej kontroli trzeźwości zawodników przed startem jak i w trakcie trwania zawodów.
– Organizator może odmówić startu uczestnikowi w przypadku zaistnienia niezgodności z jednym z ww warunków.

VII.    ZASADY ROZGRYWANIA V KOCIEWSKIEGO RAJDU ENDURO.
1. Rajd  odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Start odbywać się będzie w kolejności zgodnej z listą startową z podziałem na kategorie: MOTOCYKL, ATV.
3. Na trasie rajdu  będą zlokalizowane punkty kontrolne przejazdu (PKP) oraz odcinki specjalne (OS) z punktami EXTREME (PEX). Ominięcie przejazdu przez PKP i OS skutkuje dyskwalifikacją zawodnika na mecie.
4. Rezygnacja z przejazdu przez PEX (ze względu na znaczną trudność) nie skutkuje dyskwalifikacją zawodnika na mecie.
5. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia i dodatkowego oznakowania trasy podane będą w komunikacie startowym przed zawodami (odprawa zawodników).
6. Obowiązuje limit czasowy – powrót na metę do godziny 15.00 (MOTOCYKL), 15.30 (ATV). Zawodnik, który nie dojedzie do mety w określonym limicie czasowym  nie zostanie sklasyfikowany.
7. Przed i po zakończeniu rajdu wszystkie Motocykle i ATV zaparkowane będą na parkingu przy O.W. „Deczno”.
UWAGA
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych, ukrytych PKP na trasie przejazdu.

VIII.    ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE ZAWODÓW ENDURO.
1. Obowiązują przepisy ruchu drogowego.
2. Uczestnicy powinni zachować szczególną uwagę/ ostrożność, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliżają się do skrzyżowania.
3. W czasie trwania rajdu zawodnik poruszający się pojazdem jadącym wolniej powinien ustąpić miejsca pojazdowi poruszającemu się na trasie szybciej.
4. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, podjazdów i innych przeszkód.
5. Każda naprawa pojazdu powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności trasy.

6. Uczestnik podczas pokonywania PKP, OS oraz PEX zobowiązany jest do bezwzględnego zatrzymania się w celu identyfikacji i naniesienia znacznika na karcie przejazdu przez obsługę techniczną.
7. Zawodnicy we własnym zakresie zabezpieczają dla swoich pojazdów dodatkowe ilości paliwa w kanistrach spełniających normy bezpieczeństwa. Kanistry należy dokładnie oznakować w sposób niezmywalny imieniem i nazwiskiem zawodnika oraz numerem startowym. Osoby zainteresowane tankowaniem zobowiązane są do dostarczenia do organizatorów kanistrów w dniu zawodów przed startem. Po zakończeniu imprezy kanistry będą do odbioru w bazie rajdu.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z rajdu osób pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
9. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu oraz poleceń organizatorów.
10. Zabrania się startującym zawodnikom przewożenia innych osób – pasażerów na pojazdach startujących w rajdzie.
11. Przypadki nie sportowego zachowania będą karane wykluczeniem zawodnika z rajdu.
12. Zabroniona jest jazda poza wytyczona trasą rajdu pod rygorem dyskwalifikacji.
13. Pomoc osób trzecich dozwolona jest na trasie tylko w szczególnych przypadkach takich jak: ugrzęźnięcie, rozruch silnika, powrót na drogę po wypadnięciu z trasy i musi być przerwana natychmiast po upływie powodu jej stosowania.
14. Trasa rajdu będzie oznakowana przez organizatora w formie znaków graficznych wskazanych poniżej:

PKP OS PEX

IX.    RUCH DROGOWY.
1. Rajd  będzie  się odbywać po drogach leśnych i asfaltowych przy nieograniczonym ruchu drogowym.Wszyscy zawodnicy powinni poruszać się prawą stroną drogi i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
2. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.
3. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania innych pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie rajdu.
5. Zabrania się wjeżdżania pojazdem na teren Ośrodka Wypoczynkowego „Deczno”.
X. OPŁATA STARTOWA .
Opłata startowa wynosi 200 PLN
1. Opłatę startową  należy dokonywać w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego
na konto organizatora : 92 8168 0007 0005 2807 2000 0001 Stowarzyszenie „Obywatelska Inicjatywa Offroadowa”.
Na przelewie niezbędny jest zapis:
Nazwa Odbiorcy: Stowarzyszenie Obywatelska Inicjatywa Offroadowa,
ul. Św. Wincentego 3, 86-100 Świecie
Tytuł wpłaty:V Kociewski Rajd Enduro – 12.09.2015
Dane wpłacającego (np. JAN KOWALSKI, nr. rej. pojazdu np. CSW 0001).

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Przyjęci będą Ci uczestnicy których przelewy są zaksięgowane na koncie Organizatora do dnia 30.08.2015r.
3. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.
4. Uczestnik ma prawo do zwrotu opłaty startowej przed startem, tylko w przypadku zaistnienia szczególnych przypadków losowych.Każdy przypadek losowy będzie rozpatrywany indywidualnie przez Organizatora. W pozostałych przypadkach Organizator nie zwraca opłaty startowej.

XI.  ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW.
1. Opłata startowa  dotyczy uczestników zawodów V KOCIEWSKIEGO RAJDUENDURO .
2. Wszyscy uczestnicy V KOCIEWSKIEGO RAJD ENDURO otrzymują przed startem tzw. „pakiet startowy”, tj:
kamizelkę z numerem startowym,
identyfikator,
chip do pomiaru czasu,
medal okolicznościowy,
upominek,

ponadto z uczestnictwem w rajdzie związane jest:
prawo udziału w rajdzie oznakowaną trasą,
zabezpieczenie medyczne,
posiłek regeneracyjny po zawodach,
nieodpłatny dostęp do serwisu fotograficznego,
XII.  PROGRAM.
W dniu zawodów – 12.09.2015r.
– 06:00 – 06:30 Spotkanie organizacyjne obsługi technicznej rajdu
– 06:30 – 18:00 Otwarcie Biura Rajdu – parking O.W. „Deczno”
– 07:00 – 08:30 Odbiór pakietów startowych i odprawa uczestników rajdu
– 09:00 – 09:30 Start kat. MOTOCYKL: wyjazd uczestników na trasę rajdu
– 09:30 – 10:00 Start kat. ATV: wyjazd uczestników na trasę rajdu
– 12:00 – 15:00 (Motocykl): Meta: powrót uczestników z trasy rajdu
– 12:30 – 15:30 (ATV): Meta: powrót uczestników z trasy rajdu
– 16:00 – 17:00 Podliczanie wyników
– 17:30 – 18:00 Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
– 18:00 Zakończenie rajdu
XIII.    KLASYFIKACJA.
Klasyfikacja zawodników zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach: MOTOCYKL i ATV.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną zawodnicy, którzy:
– w najkrótszym czasie pokonają trasę rajdu, oraz
– nie pominą żadnego PKP i OS, oraz
– zaliczą największą ilość przejazdów przez PEX.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych kategorii klasyfikacji uczestników.
XIV.    PROTESTY .
1. Protesty można składać w formie pisemnej od momentu ogłoszenia wyników do 7 dni po rajdzie do Organizatora (liczy się data wysłania protestu).
2. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni od zgłoszenia, po czym mogą zostać wprowadzone zmiany do oficjalnej klasyfikacji końcowej rajdu.
3. Decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
XV.    OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
1. Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne i jechać tylko po wytyczonej trasie.
2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie rajdu i OW Deczno.
3. W przypadku naruszania aspektów związanych z ochroną środowiska organizator może ukarać uczestnika karą dyskwalifikacji.

XVI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją
imprezy  nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie.
2. Udział w rajdzie  jest dobrowolny i uczestnicy V KOCIEWSKIEGO RAJDU ENDURO startują na własną odpowiedzialność oraz ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie poczynione przez siebie szkody.
3. Uczestnicy ponoszą również pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska podczas pokonywania trasy zawodów.
4. W czasie  całej imprezy  obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających.
5. Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej.
6. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów  prawa uczestnik odpowiada osobiście.
7. Zaplecze higieniczno-sanitarne dostępne jest na terenie O.W. „Deczno”.
8. Organizatorzy oraz osoby odpowiedzialne za wsparcie techniczne będą wyposażeni w pomarańczowe kamizelki odblaskowe z odpowiednim opisem.
9. Każda z osób z obsługi rajdu będzie posiadała telefon potrzebny do wezwania służb ratowniczych, medycznych lub pożarniczych.
10. Każdy z uczestników rajdu jest zobowiązany do założenia na czas trwania przejazdu kamizelki odblaskowej z numerem startowym na plecach w celu szybkiej i bezproblemowej identyfikacji. Pod groźba dyskwalifikacji zabrania się zasłaniania numerów startowych.
11. Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, co zostanie potwierdzone podpisem na karcie zgłoszeniowej.
12. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest KARTA ZGŁOSZENIA.
13. Do dnia 12.09.2015 włącznie Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny.

Organizator
Zarząd Obywatelskiej Inicjatywy Offroadowej
(Świecie 15.07.2015)